Atravè Florid Nou ap Rekipere de Ian

Jwenn kijan pou prepare ak kijan pou jwenn èd.

Orlando

Samdi 10/01

Kwit-soti ak Distribisyon

10:00am – 3:00pm
Legliz Episkopal Sen Jan

1709 N John Young Parkway, Kissimmee, FL 34741

Duval

Samdi 10/01

Tèks Byennèt Kominotè

10:00am – 3:00pm
Legliz Episkopal Sen Jan

1709 N John Young Parkway, Kissimmee, FL 34741

Orlando

Samdi 10/01

Kwit-soti ak Distribisyon

10:00am – 3:00pm
Legliz Episkopal Sen Jan

1709 N John Young Parkway, Kissimmee, FL 34741

Orlando

Samdi 10/01

Kwit-soti ak Distribisyon

10:00am – 3:00pm
Legliz Episkopal Sen Jan

1709 N John Young Parkway, Kissimmee, FL 34741

Ane sa a gen pou yon lòt sezon siklòn aktif. Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA) te prevwa yon lòt sezon siklòn Atlantik pi wo pase nòmal. Gen kèk fason pou w prepare pou sezon sa a. Tcheke la divizyon eta a nan jesyon ijans pou jwenn aksè nan enfòmasyon ki soti nan konte ou a ki gen ladan rejis bezwen espesyal si oumenm oswa yon moun ou konnen ap bezwen asistans espesyal nan ka yon evakyasyon. Ou kapab tou fè yon lis atik pou ranpli pwovizyon ijans siklòn yo epi kòmanse reflechi sou fason ou pral prepare kay ou pou sezon siklòn k ap vini an.

Pou jwenn konsèy pou ede ou menm ak moun ou renmen yo an sekirite pou prepare, evakye, ak abri pandan gwo tanpèt, telechaje lis preparasyon nou an pou siklòn!

Vinn yon manm

Li pi bon lè ou patisipe pou mennen chanjman. Vinn aprann mobilize ak zanmi, vwazen ak lòt moun ankò a travè eta a, epi gide avni Florida Rising. Enskri tèt ou la.

Paske nou se nouvo a
majorite, ansanm nou leve

Sitwèb sa a mete ajou regilyèman pandan nouvo previzyon vag Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA) ap pibliye.