Florida Rising Logo

Paske nou se nouvo a
majorite, ansanm nou leve

Nou bati pouvwa endepandan politik ki sant kominote istorikman majinalize konsa Floridyen chak jou fòme tan kap vini an.

Kiyès nou ye

Nou òganize mouvman milti-rasyal pou genyen eleksyon, chanje lwa, ak kreye yon eta kote tout moun ka an sekirite, kè kontan, an sante ak antye.

Nou se yon òganizasyon ki mache ak moun ki fòme ak manm k ap avanse jistis ekonomik ak rasyal atravè Florid. Chak moun gen pouvwa men nou gen plis pouvwa ansanm.

Prensip

Chak moun gen pouvwa, e nou menm gen plis pouvwa ansanm.

Shape 2Created with Sketch.

Izingganize se kè a nan tout sa nou fè.

Manm se pwopriyetè nou an travay kolektif.

noun_loud speaker_782211 copyCreated with Sketch.

Nou aktive kominote yo pran aksyon.

ICON CopyCreated with Sketch.

Manm nou yo se ekspè nan lavi yo.

Ki sa nou fè

ELAJI DEMOKRASI

Pou yon gouvènman sa travay pou nou tout

Kominote nou yo pa pral sispann pa baryè, repwesyon elektè, oswa tantativ yo pran vòt nou an. Nou edike, enskri, ak mobilize votè yo kòm yon fason kle pou kenbe politisyen responsab epi fè tande vwa nou.

climate justice
JISTIS KLIMATIK

Pou planèt la ak la moun ki sou li

Nou vle yon avni rejeneratif ak yon tranzisyon jis ki mete kominote premye liy nan sant la nan politik enèji, repons pou katastwòf, politik manje, ak tout inisyativ chanjman klima.

housing justice
JISTIS LOJMAN

Pou yon kote ki an sekirite pou repoze nou an chèf ak ogmante fanmi nou yo

Lojman se yon dwa moun pa yon zouti pwofi pou pwopriyetè visye. Nou goumen pou kay san danje abòdab, kontwòl lwaye, ak devlopman ki pa deplase nou.

gender and reproductive justice
SÈKS AK REPWODIKSYON JISTIS

Pou libète kò nou ak rekonesans nan egzistans plen nou an

Nou goumen kont politik ak pratik ki chache kontwole ak mete restriksyon sou kò fanm ak fanm yo ak resous ki sèvi nou yo.

Vinn yon manm

Li pi bon lè ou patisipe pou mennen chanjman. Vinn aprann mobilize ak zanmi, vwazen ak lòt moun ankò a travè eta a, epi gide avni Florida Rising. Enskri tèt ou la.

REF SYSTM SISTÈM KRIMINÈL

Pou envesti nan nou an kominote yo, pa lapolis yo

Yon apwòch prizon ak polis sèlman fè opoze a pou kreye sekirite reyèl nan kominote nou yo. Nou travay pou mete fen nan prizon an mas, defann imigran, ak elimine lwa ki pran lwen vòt la nan men moun ki gen kondanasyon krim.