Chevalier Lovett

Chevalier Lovett

Ofisye anchèf operasyon

Chevalier Lovett ak fyète sèvi kòm Ofisye anchèf operasyon pou Florida Rising. Li te fèt ak grandi nan istorik West Side Winter Park, FL – Chevalier te pase plis pase 10 ane nan pozisyon lidèchip egzekitif nan sektè san bi likratif ki gen ladann pozisyon nan YMCA, City Year ak AmeriCorps nan wòl lokal ak nasyonal. Yon premye jenerasyon gradye nan kolèj, li te fè etid prensipal nan University of Hartford ak Rollins College pami lòt enstitisyon ak pwogram remakab.

Chevalier trè aktif nan kominote a epi li sèvi nan plizyè konsèy lokal, eta ak nasyonal ak komite remakab. An rekonesans pou sèvis li bay kominote a, Winter Park Magazine te nonmen li kòm pi enfliyan 2020. Li kwè ke egzistans li se yon vwa ak goumen ansanm ak kominote majinalize yo. Patikilyèman moun ki soti nan kominote BIPOC ki gen revni fèb, espas LGBTQ+, jèn ak edikasyon, jèn lidè ak pou moun ki angaje nan Mouvman pou Lapè a.