Florida Rising mande Senatè Rubio ak Scott pou yo vote WI sou Lwa Respè pou Maryaj

“Apre yo te ranvèse Roe v. Wade, anpil nan nou ap viv nan pè pèdi dwa moun debaz nou yo. Kò nou, maryaj nou, fanmi nou ak dwa nou genyen pou nou vin moun nou ye anba atak dirèk. 

Kounye a, Nou prezante yon opòtinite inik pou kodifye egalite maryaj yon fwa pou tout. Nou ankouraje Senatè nou yo pou yo vote "Wi" sou Lwa Respè pou Maryaj...

FLORIDA RISING SELEBRE MWA FYÈTE NAN ETA FLORID

Florida Rising te entansyonèl ak èstratejik nan mete moun ki idantifye kòm LGBTQ+ alavans nan misyon nou epi asire ke nou kapab vrèman viv kòm pwòp tèt nou vre ak otantik. Nou kontan ak fleksib nan kontinye batay pou dwa ekitab yo epi nou gen espwa ke yon jou Florid pral tounen yon limyè limyè ak yon kote sekirite pou tout kominote majinalize yo, malgre pwojè lwa sevè ki te fèk pase ak siyen an lwa pa Gouvènè. Ron DeSantis.