Nan Florid, sezon siklòn la komanse nan dat
premye jen rive 30 novanm.

Eske ou pare?

Ane sa, sezon siklòn la ta sipoze aktif ankò. Adminstrasyon Nasyonal Metewolojik (The National Oceanic and Atmospheric Administration ke yo rele ankò NOAA) fè previzyon sa pwal yon lòt sezon sikòn ki pi aktif ke dodinè nan zòn Atlantik la. Gen plizyè fason ou ka pare tèt ou pou sezon sa. Depatman pou jesyon ijans eta Florid la ka ba ou enfòmasyon sou county ou an, e konsa ou ka gen aksè a rejis pou moun ki gen andikap, si ou menm oswa yon konesans ou ap bezwen yon èd espesyal si gen yon evakyasyon. Ou ka fè yon lis atik ou dwe achte yon fason ou gen pwovizyon pou atik ki nesesè pou ijans an rapò ak siklòn. Ou ka komanse panse sou kijan ou ap pare kay ou pou sezon siklòn sa a.

Pou plis konsèy pou ede ou menm ak fanmi w’ pare tèt nou, evakye epi abrite pou gwo tanpèt san danje, telechaje lis preparasyon pou siklòn nou fè a!

Special Needs Registry

If you or someone you know have special needs and require assistance during a disaster, register for Florida’s Special Needs Registry today!

 Registration must be completed annually before a disaster hits.

Vinn yon manm

Li pi bon lè ou patisipe pou mennen chanjman. Vinn aprann mobilize ak zanmi, vwazen ak lòt moun ankò a travè eta a, epi gide avni Florida Rising. Enskri tèt ou la.

Paske nou se nouvo a
majorite, ansanm nou leve

Enfòmasyon sou sit entènèt sa mete ajou regilye, apre chak nouvo previzyon meteyo Administrasyon Nasyonal Metewolojik (National Oceanic and Atmospheric Administration ke yo rele ankò NOAA).