Paj Web envite IP estatistik kòd

Florida Rising anonse dezyèm seri andòsman atravè eta a anvan primè 2022 ak mitè manda yo. 

Florida Rising sipòte 17 kandida anplis nan tout eta a nan 12 konte

FLORID– Apre fizyon New Florida Majority ak Organize Florida an janvye 2021, nouvo òganizasyon nan tout eta a, Florida Rising, ap anonse dezyèm seri andòsman li yo nan Midterms 2022 yo.

Nan ane ki sot pase yo, òganizasyon an te enfliyan nan kous nivo eta ak nasyonal. An 2018, kanpay sou teren òganizasyon yo te kritik pou genyen Amannman 4 la epi pou yo mennen kous Gouvènè ak Sena a nan rekontaj ak yon maj mwens pase yon pousan. An 2020, òganizasyon an te fè pati efò ki te frape 1.3 milyon pòt epi ki te aktive yon gwo echèl pwogram òganizasyon vityèl ki te fè 18.1 milyon apèl nan telefòn ak voye 6.3 milyon tèks, sa ki lakòz konvèsasyon ak 1,240,415 votè ki te ede pase 300,000 premye-. tan votè yo ak katalize mobilizasyon elektè istorik yo. Kandida ki apwouve nou yo te genyen nan 95 sou 132 kous.

Ane sa a, òganizasyon an te priyorite pwoblèm ki pi enpòtan nan lespri Floridyen yo: lojman, travay, lekòl, refòm sistèm kriminèl, dwa repwodiktif, ak yon plan pou pran aksyon sou ijans klimatik ki fòme poto kanpay Jistis sou chak blòk.

Pami lis estime 17 kandida adisyonèl atravè 12 konte ke Florida Rising ap andose genyen ansyen Avoka Eta pou 9yèm Awondisman Jidisyè a, Aramis Ayala, Senatè Annette Taddeo, ak plizyè kous konsèy lekòl la.

Òganizasyon an planifye yon estrateji sansibilizasyon elektè ki gen plizyè nivo pou chanje lidèchip monte ak desann bilten vòt la ki gen ladan anons peye, kanvasing pòt-an-pòt, ak yon seri evènman kiltirèl ke òganizasyon eritaj yo te vin konnen.

Andrea Cristina Mercado, Direktè Egzekitif Florida Rising, eksplike:

“Nou fyè pou nou andose kandida ki pran angajman pou mete Floridyen an premye. Pri lwaye a twò wo epi GOP eta a pa fè anyen pou sa. Menas dezòd klimatik la twò reyèl epi GOP eta a ap kreye baraj pou enèji pwòp. Eta kote n ap viv la bèl ak divès epi GOP Florid entèdi istwa ak liv Nwa, epi atake fanmi ak pwofesè LGBTQ+.

Lidèchip aktyèl nou an pa reprezante pèp Florid la, GOP Florid reprezante enterè antrepriz li yo ak anbisyon karyè Gouvènè a. Erezman anpil moun ap antre nan pwosesis politik la nan tout nivo gouvènman an. Yo konnen eta nou an se yon chan batay ak moun ki andose yo reprezante anpil nan moun k ap monte pou reprann demokrasi epi reprezante bezwen aktyèl kominote nou yo ak distri lekòl nou yo.

Enjeux yo pa janm te pi wo pou patisipe ak fè moun ki pran swen kominote nou yo antre nan biwo, nou fyè pou nou sipòte yo ak andòsman sa a jodi a ak travay nou planifye pou fè nan mwa kap vini yo.”

Lis final la nan andòsman yo anba a: 

Eta Florid Rising Round 2 andòsman

Ansyen Avoka Eta a, Aramis Ayala – Pwokirè Jeneral FL

Ansyen Reprezantan Chanm nan, Adam Hattersley – Ofisye Chèf Finansye FL

Senatè Annette Taddeo – Distri 27 Kongrè a FL

Rep. Dotie Joseph – FL State House Dist. 108


ANDÒSYON DISTRI LEKÒL:

Elizabeth Andersen – Distri 2 Konte Duval

Doktè Keesha Benson – Distri 3 Konte Pinellas

Brian Martin – Pinellas County Distri 6

Caprice Edmond – Pinellas County District 7

Karen Perez – Hillsborough County District 6

Kristine Kraus – Seminole County District 1

Autumn Garick – Seminole County District 5

Teresa “Terry” Castillo – Distri 1 Konte Osceola

Maria Salamanca -Orange County 2

Kila Murphey – Distri 3 Konte Orange

Marcia Andrews – Distri 6 Konte Palm Beach

Dorothy Bendross-Mindigall – Komisyon Konsèy Lekòl Miami Dade 2

Maribel Balbin – Distri 4 Konte Miami-Dade