BÒ ANNONS OPTION 1

ANNONS BAR OPSYON 2

ANNONS BAR OPSYON 2

KAN BIDEN VIZIT, FL GRASSROOTS ORGS METE SENK BEZWEN POU ASSIRE YON JIS RETIREZYON NAN SIKÒN IAN.

Avèk Prezidan Biden ki te pwograme pou vizite Florid, Kowalisyon òganizasyon de baz mande POTUS èd pou pwoteje travayè, lokatè, imigran ak demokrasi. 

Gwoup Lanse IanRespondFund.org pou bay sekou sou tè a 

TAMPA, Fla. – Pandan Prezidan Biden ap prepare pou l vizite Florid pou l fè sondaj sou domaj Siklòn Ian, jodi a yon kowalisyon òganizasyon de baz mande prezidan an èd pou l atenn senk objektif kle ki ta ka ede asire yon rekiperasyon jis nan Florid. 

 1. Èd Ijans Imedya, Ekitab. Asire ke chak Floridyen gen dwa pou manje, sèvis piblik, ak lojman an sekirite. Konpayi sèvis piblik yo dwe mete yon moratoryom sou fèmen epi FEMA dwe kolabore ak patnè nan eta a pou bay dlo, manje, ak swen medikal nan kominote ki nan bezwen nan yon fason ekitab. 
 1. Pwoteje Lokatè yo. Chak Floridyen merite dwa pou yo retounen nan yon lojman ki an sekirite, ki rezistan ak abòdab nan pwòp katye yo. Gouvènè a ta dwe bay yon moratoryom pou lwaye ak degèpisman 90 jou epi yo ta dwe bay lajan ijans federal yo priyorite pou satisfè bezwen lojman ijan ki te anvan dat epi siklòn Ian te vin pi grav. 
 1. Pwoteje Imigran yo. Sa a se pa yon moman pou vize kominote imigran ki se yon pati esansyèl nan mendèv rekiperasyon siklòn yo. Ta dwe gen yon moratoryom sou depòtasyon ak detainers. Ajans èd yo ta dwe asire moun ki san papye yo gen aksè a sèvis ijans pandan tan sa yo lè yo aksepte idantite kominote yo. 
 1. Pwoteje Travayè yo. Chak Floridyen merite dwa pou bay fanmi yo epi pou yo trete yo ak konpansasyon san patipri pou bay travay esansyèl pandan yon katastwòf. Nou bezwen aksyon pou asire aksè a konje ijans peye, pou garanti okenn travayè p ap pèdi travay yo akòz evakyasyon, epi pou asire sekirite travayè premye liy nou yo k ap ranmase debri. 
 1. Pwoteje Demokrasi. Nou dwe asire ke tout votè ki kalifye yo kapab vote, kèlkeswa jan tanpèt sa a te afekte yo. Yo dwe pèmèt enskripsyon elektè nan menm jou a nan tout konte ki afekte nan tanpèt la, bwat depoze VBM ki kontwole pa kamera yo dwe aksesib anpil, epi moun ki deplase pa tanpèt yo dwe pèmèt yo voye vòt yo kote yo rete kounye a. 

"Nou akeyi vizit Prezidan Biden fè nan Santral Florid, epi ankouraje administrasyon li a pran aksyon imedyat pou asire chak Floridyen gen dwa pou yo retounen nan manje, sèvis piblik, ak lojman an sekirite," te di. Direktè egzekitif Florida Rising Andrea Mercado. “Nou mande prezidan an èd li tou pou asire ke etap konkrè yo fèt pou asire yon rekiperasyon jis ki pwoteje travayè, lokatè, imigran, ak demokrasi. Sa vle di mete anplas metòd pou asire ke Ron DeSantis, ki nan tout administrasyon li a te inyore bonm rekòmandasyon ensekirite lojman ak vilnerabilite klimatik, monte pou l fè travay ki nesesè epi gouvène pou tout Floridyen nan moman sa a.” 

Plis background sou demann soulajman Ian 

Nou mande pou aksyon imedyat nan domèn sa yo:

1. Repons Imedya: Chak Floridyen gen dwa pou manje, sèvis piblik, ak lojman an sekirite.

 • FEMA ak patnè nan eta yo dwe bay dlo, manje, ak swen medikal nan kominote ki nan bezwen yo nan yon fason ekitab, an akò ak politik ekite 2021 yo epi ak aksè nan lang.
 • Akòz enpak disproporsyone sou kominote premye liy yo, ak kantite tan ki nesesè pou rekipere apre yon katastwòf, konpayi sèvis piblik yo dwe ofri moratorya fèmen sèvis piblik jiskaske zòn ki afekte yo te reyalize rekiperasyon konplè apre siklòn yo. Mank pouvwa se yon kondisyon ki menase lavi. Duke, TECO, ak Florida Power & Light dwe bay kominote yo sèvis pou retounen sou pouvwa a nan yon fason ekitab. Nan chalè opresif Laflorid, mank kouran se yon kondisyon ki menase lavi. Enkapasite pou konekte ak machin pou respire, refrijere ensilin, oswa jwenn aksè nan enfòmasyon kritik ijans sou entènèt te trè danjere apre tanpèt anvan yo. Duke, TECO, Florida Power & Light, ak sèvis piblik minisipal yo (egzanp JEA ak OUC) yo dwe fèt nan yon fason ekitab. Istorikman, konpayi elektrik yo te retabli kouran nan kominote rich yo an premye pandan y ap pa bay priyorite kominote ki pi vilnerab a dekoneksyon.

2. Pwoteje Lokatè yo: Chak Floridyen merite dwa pou yo retounen nan yon lojman ki an sekirite, ki rezistan, ak abòdab nan pwòp katye yo. Rasis nan anviwònman an nan kominote koulè ki gen revni fèb yo bezwen sispann epi nou gen resous a dispozisyon nou pou nou sispann li. Èd federal ki soti nan Plan Sekou Ameriken ak Lwa Rediksyon Enflasyon dwe deplwaye pou bay rezilta ki chanje lavi pou moun Nwa ak mawon eta nou an.

Òganizasyon de baz yo te avèti pou mwa ke ensekirite lojman se yon bonm relè ki te inyore pa Gouvènè DeSantis ak lejislati eta a. Tanpèt sa a ap frape byen lè peman lwaye oktòb yo dwe. Anpil fanmi pa te gen okenn chwa ke depanse lajan pou lwaye a nan preparasyon pou tanpèt ak depans rekiperasyon.

 • Gouvènè a ta dwe etabli yon moratoryom degèpisman imedyat 90 jou ak friz lwaye pou lokatè yo ansanm ak ti biznis yo pou bay kominote nou yo tan pou yo retounen epi rekonstwi.
 • Jiridiksyon lokal yo ta dwe estabilize lwaye epi entèdi degèpisman pandan eta ijans pou tout lokatè, espesyalman lokatè lojman piblik ak lòt pwopriyete lokasyon ki sibvansyone pa dola piblik.
 • Cherif Konte yo ta dwe sispann tout aktivite ranfòsman degèpisman, enkli sèvis pwosesis ak ranfòsman òdonans, jiskaske eta ijans la fini.
 • Jiridiksyon lokal yo ta dwe travay pou ensekirite lojman ke lokatè yo fè fas chak jou epi agrave enpak tanpèt yo sou liy ras yo.

            (i) Jiridiksyon lokal yo ta dwe kreye pwogram asistans pou lokasyon ijans pou ede rezidan yo ranpli lajan lwaye yo te oblije itilize pou prepare yo pou tanpèt la pou yo pa mete yo deyò paske yo pa kapab peye lwaye yo. Tout pwogram asistans pou lokasyon ijans yo dwe disponib pou tout moun ki afekte nan siklòn nan, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, yo tout asire ak dispozisyon aksè nan lang.

            (ii) Travay pou etabli rejis pwopriyetè yo pou sipòte pwopriyetè yo pou yo respekte òdonans sekirite lokal yo epi amelyore rezistans grasa klimatik epi kenbe moun ki pa respekte yo responsab.

           (iii) Retire diskriminasyon lokasyon pou popilasyon vilnerab yo tankou sitwayen ki retounen yo, lokatè LGBTQ yo, ak imigran yo poukont sitiyasyon imigrasyon yo pou yo ka jwenn abri pandan yon ijans.

 • Gouvènè DeSantis ak Lejislati Florid la ta dwe asire distribisyon alè chak dola nan asistans federal pou lokasyon ijans ak yon chaj administratif minim pou lokatè yo.

           (i) Abòde pwoblèm lojman apre katastwòf yo nan sous la nan envesti nan enèji pwòp, abòdab, renouvlab, klimatik pou kay nou yo, ak pou gouvènman eta nou an fè yon gwo chanjman nan depandans sou konbistib fosil.

          (ii) Pandan ofisyèl gouvènman yo ap konsevwa pwogram yo epi yo bay finansman pou rekonstwiksyon ak pwojè enfrastrikti, yo dwe kreye espas pou koute ak aji sou bezwen nou menm ki disproporsyonelman sibi enpak siklòn Ian yo.

3. Pwoteje travayè yo: Chak Floridyen merite dwa pou bay fanmi yo epi pou yo trete yo ak konpansasyon san patipri pou bay travay esansyèl pandan yon katastwòf.

 • Gouvènè DeSantis ak Lejislati Florid la ta dwe asire ke pèsonn pa pèdi travay yo paske yo te oblije evakye, pran swen ansyen oswa timoun, oswa sekirize kay yo pandan tanpèt la ak konsekans li.
 • Travayè yo ta dwe resevwa konje ijans peye ak konje pou yo manke yon kantite travay rezonab pou estabilize mwayen pou viv yo ak fanmi yo.  
 • Pwoteje sante ak sekirite sekouris premye liy yo, ki gen ladan travayè imigran yo, ki fè travay esansyèl apre katastwòf yo, tankou ranmase ak retire debri, reparasyon twati, renovasyon, ak rekonstriksyon. Gouvènman lokal yo ak gouvènman eta yo ta dwe fè patenarya ak finanse sant travayè yo, sant travay lajounen yo, ak òganizasyon san bi likratif nan zòn ki afekte yo pou fòme sekouris premye liy yo sou danje nan travay OSHA yo, distribye ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) ak founiti pou ijans, epi bay asistans legal. ak vòl salè ak abi nan espas travay. Anplis de sa, sekouris premye liy yo ta dwe gen dwa pou peye pou danje pandan dezas yo deklare ak/oswa ijans.  

Travayè envite ki sou kontra asire yon kote pou viv ta dwe gen pati sa a nan kontra yo rive vre. Gouvènman lokal yo ak gouvènman eta yo ta dwe envestige epi pran sanksyon nan ka travayè envite yo lage pa anplwayè yo pou yo defann tèt yo. Travayè envite yo pa kalifye pou asistans FEMA epi lojman yo se responsablite patwon an.

4. Dwa pou Rete: Sa a se pa yon moman pou vize kominote imigran yo. Ta dwe gen yon moratoryom sou depòtasyon ak detainers.

 • Anpil fanmi imigran, ki gen ladan anpil moun ki gen Estati Pwoteje Tanporè (TPS), yo pè pou yo mande èd malgre gwo bezwen yo, ki mete lavi yo an danje. Efò rekiperasyon yo pa ta dwe fè diskriminasyon dapre estati imigrasyon, epi imigran san papye dwe kapab chèche sèvis san yo pa pè depòtasyon.
 • Nou bezwen idantite kominotè nan chak konte nan Florid. Imigran san papye, timoun ki nan swen adoptif, moun transganr, ak sitwayen ki retounen gen gwo baryè pou jwenn idantite Florid. Se poutèt sa solisyon lokal yo tankou idantite kominote yo ka anpeche baryè ki afekte kominote nou yo pou yo jwenn aksè a resous ak sekirite pandan moman ijans yo. Sa te di, pandan ijans, idantite pou jwenn aksè nan abri oswa sèvis yo se yon antrav pou kominote ki pa gen papye ak vilnerab. Moun yo ta dwe kapab jwenn aksè nan sèvis ijans ak abri san idantite.

5. Pwoteje Demokrasi nou an: Katastwòf sa a pa ka tounen yon eskiz pou plis redui demokrasi nou an nan Florid. Nou dwe asire ke tout votè ki kalifye yo kapab vote, kèlkeswa jan tanpèt sa a te afekte yo.

 • Pèmèt enskripsyon elektè nan menm jou a pou tout moun ki gen rezidans prensipal se yon konte ki afekte yo.
 • Retire obstak pou vòt pa lapòs ak depoze bilten vòt yo lè w mete bwat VBM 24 sou 24 ki kontwole pa kamera, olye ke anplwaye yo.
 • Fè efò espesyal adisyonèl pou pèmèt moun ki deplase nan tanpèt la voye vòt yo kote yo rete kounye a, tankou pèmèt elektè yo vote andeyò konte yo pandan vòt bonè ak deyò biwo vòt yo nan jou eleksyon an.